Spletno mesto za pojasnila odjemalcem daljinskega ogrevanja v Mestni občini Maribor

Cena variabilnega dela ogrevanja

JAN - MAR 2023

108,0765 €/MWh z DDV

DEC 2023

113,4659 €/MWh z DDV

Vnesite v spodnji kalkulator podatke s svoje položnice in izračunajte informativen strošek po novi ceni.

Informativni kalkulator stroška ogrevanja za december 2023

Odgovori na najpogostejša vprašanja

Glavni razlog za podražitev variabilnega dela cene toplote v letu 2023 je višja nabavna cena zemeljskega plina kot vhodnega energenta. V primerjavi z letom 2022, ko je bila nabavna cena zemeljskega plina 20,49 EUR/MWh, se je ta z letom 2023 povišala za 5-krat. Prav tako sta se glede na leto 2022 povišali nabavna cena električne energije in cena emisijskih kuponov. Od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2023 je Vlada RS zamejila variabilni del cene toplote na 98,7 €/MWh brez DDV, davek na dodano vrednost pa je v tem obdobju znašal 9,5 %. DDV se je s 1. 6. 2023 ponovno dvignil na 22 %, kar je dodatno prispevalo k zvišanju cene toplote.

Primarni vir ogrevanja v Mariboru je zemeljski plin, ki je bil v času energetske krize deležen drastičnega povišanja cene. V Ljubljani kot primarni energent uporabljajo premog in lesno biomaso, zemeljski plin pa le v majhnem deležu. V Celju je primarni vir proizvodnje toplote objekt energetske izrabe komunalnih odpadkov (sežigalnica). S tem dosegajo visok delež samooskrbnosti ter neodvisnost od mednarodnega energetskega trga.

Strošek toplote v sistemu daljinskega ogrevanja v MO Maribor je sestavljen iz:

  • fiksnega dela (obračunska moč za namen ogrevanja, pomnožimo delež obračunske moči lokacije z veljavno ceno fiksnega dela),
  • variabilnega dela (pomnožimo porabo lokacije z veljavno ceno variabilnega dela),
  • prispevka za energetsko učinkovitost,
  • prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike,
  • števnine za namen ogrevanja.

Vsi elementi so podrobno razloženi v »Slovarčku izrazov«.

Fiksna cena dela toplote se ni spreminjala od 1. 2. 2018, ko se je ta minimalno spremenila z 1.800,00 na 1.906,67 EUR/MW, zdaj pa z 1.906,67 na 3.000,00 EUR/MW. Eden od temeljnih razlogov je, da fiksni prihodki ne pokrivajo fiksnih stroškov, ki jih imamo v Javnem podjetju Energetika Maribor.

Obstoječa pogodba z dobaviteljem zemeljskega plina je sklenjena do konca leta 2023, je pa Energetika Maribor podpisala pogodbo za dobavo zemeljskega plina in električne energije tudi za leti 2024 in 2025. To Energetiki Maribor zagotavlja stabilnost pri dobavi primarnega energenta.

Energetika Maribor ima izdelan Akcijski načrt trajnostne oskrbe mesta Maribor s toploto, ki vključuje projekte visokotemperaturne toplotne črpalke Pristan, sončne elektrarne na javnih objektih, kotel na lesno biomaso ter napravo za energetsko izrabo odpadkov. Vsi projekti so podrobneje predstavljeni v v razdelku »Projekti za izboljšanje energetske stabilnosti in neodvisnosti«.

Na spletni strani Energetike Maribor si lahko odjemalci pogledajo izračunane specifične porabe po objektih in področjih. Podatke najdete v dokumentih na tej povezavi

Za natančnejše podatke o posameznih stanovanjskih enotah nam lahko pišete na e-naslov info@energetika-mb.si.

 

V Sekciji za daljinsko ogrevanje pri Energetski zbornici Slovenije so pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo seznanili s pričakovanim povišanjem cen toplote iz nekaterih sistemov daljinskega ogrevanja in podali pobudo za ponovno vzpostavitev zamejene variabilne cene toplote za gospodinjske odjemalce za prihodnjo ogrevalno sezono.

Odločitev o zamejeni ceni toplote za sisteme daljinskega ogrevanja zaenkrat še ni.

Energetika Maribor skozi sistem daljinskega ogrevanja v Mestni občini Maribor izvaja oskrbo s toplotno energijo, kar zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije.

Energetika Maribor ne prodaja zemeljskega plina, temveč ga uporablja kot primarni vhodni energent za proizvodnjo toplote.

Energetika Maribor vam v svoji spletni platformi Mobilna Energetika omogoča spremljanje vaše porabe energije, sledenje plačilom, spremljanje najnovejših obvestil ter primerjanje porabe energije s povprečno porabo vašega objekta.

Dostop do Mobilne Energetike na tej povezavi.

SLOVARČEK IZRAZOV

Je tisti del celotnih stroškov za toploto, ki je odvisen od porabljene toplote. Porabljena toplota se ugotavlja neposredno z odčitavanjem obračunskega merilnika toplote na odjemnem mestu v toplotni postaji za posamezno obračunsko obdobje in zajema toploto za potrebe ogrevanja objekta, toploto za pripravo tople sanitarne vode ter toploto za potrebe drugih tehnoloških procesov objekta.

Je tisti del celotnih stroškov, ki je neodvisen od porabe toplote – to je obračunska moč. Obračunska moč je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji posameznega objekta, ki je enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektno dokumentacijo. Stalni stroški obračunske moči se med posamezne stanovanjske enote razdelijo po ključu ogrevalnih površin. Cena na enoto obračunske moči je v EUR/kW/mesec.

Uredba o zagotavljanju prihrankov določa višino prispevka za energetsko učinkovitost (krajše: prispevek URE), ki ga plačuje končni odjemalec električne energije, zemeljskega plina in toplote iz omrežja ter končni odjemalec trdnih, tekočih in plinastih goriv.

Na podlagi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije so končni odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali daljinske toplote za končno rabo zavezanci za plačevanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE + SPTE).

Števnina zajema periodične stroške distributerja toplote v povezavi z izvajanjem odčitavanj merilne naprave za potrebe obračuna distribucije toplote, rednimi pregledi merilnih naprav, vzdrževanjem, overjanjem in zamenjavami merilnih naprav v rokih skladno z veljavno zakonodajo ter stroške vzdrževanja sistema za daljinsko odčitavanje in spremljanje delovanja merilne naprave na odjemnem mestu.

Obračunsko mesto je stavba (individualno odjemno mesto) ali posamezni (etažni) del stavbe (del skupnega odjemnega mesta), ki ima svojo šifro in za katero distributer toplote izstavlja račun.

Odjemno mesto je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za distribucijo toplote predaja toploto ter izvaja obračunske meritve in kjer odjemalec prevzema toploto.

Številka kupca

Gre za del cene v kateri je zajeto …

Primerjava variabilnega dela cen toplote z drugimi mesti

Projekti za izboljšanje energetske stabilnosti in neodvisnosti

Energetika Maribor je pred večjim investicijskim ciklom v nove proizvodne naprave s ciljem uvajanja obnovljivih virov energije. Kot odgovor na negotovost na trgih fosilnih goriv, predvsem plina, so v planu različni projekti, ki bi zmanjšali odvisnost od cen zemeljskega plina na svetovnih trgih.

Sežigalnica odpadkov

Podjetje Energetika Maribor je med drugim že pripravila dokument identifikacije investicijskega projekta, iz katerega so razvidni okvirni podatki o investiciji.

»Ob tem bi želeli jasno poudariti, da končna odločitev o izvedbi projekta še ni bila sprejeta. Med drugim je ključni predpogoj za vzpostavitev objektov za energetsko izrabo odpadkov v Sloveniji, sprejem relevantne uredbe s strani Vlade Republike Slovenije,« izpostavljajo na mariborski občini.

Trenutno torej na Mestni občini Maribor pripravljajo zgolj strokovne podlage in študije, ki bodo dale jasnejše odgovore glede projekta.

Visokotemperaturna toplotna črpalka

Od oktobra 2023 je proizvodni sistem Energetike Maribor bogatejši za visokotemperaturno toplotno črpalko Pristan. Ta zagotavlja 2 MW nazivne toplotne moči in za svoje delovanje izkorišča toploto reke Drave. Vrednost naložbe v VTČ, ki je nameščena v kletnih prostorih kopališča Pristan, kjer Energetika Maribor že ima svoje strojne naprave, je 2,2 milijona evrov. Nova pridobitev bo po ocenah prispevala k znižanju emisij CO₂ za 1.900 ton letno in hkrati povečala proizvodnjo iz obnovljivih virov energije za približno 12.000 MWh letno. VTČ v Pristanu, ki bo za delovanje letno porabila okrog 3.300 MW/h električne energije, s slednjo delno oskrbuje tudi sončna elektrarna na strehi objekta.

Hkrati je bil v okviru prenove Lenta zgrajen tudi povezovalni varnostni vročevod v dolžini približno 650 metrov; služil bo kot funkcionalna povezava obstoječega vročevodnega omrežja s predvidenimi širitvami omrežja na levem bregu Drave.

Lesna biomasa

Predmet projekta je izgradnja novega energetskega objekta kotlovnice na lesno biomaso (BK-kotel), umeščenega na sedežu podjetja Energetika Maribor na Jadranski cesti. Nov energetski objekt bo vključeval prostor s postrojem nizko emisijskega 5,0 MW vročevodnega BK-kotla na lesno biomaso (lesne sekance P100), namenjenega visoko učinkoviti proizvodnji toplotne energije preko toplotne postaje kotla, oddane v vročevodni sistem kotlovnice Energetike Maribor.

Energetika Maribor je bila uspešna na razpisu in bo od Ministrstva za okolje, podnebje in energijo v letu 2024 za izvedbo projekta prejela nepovratna sredstva v višini 1,345 milijona evrov.

Energijska izraba odpadkov

Projekt energijske izrabe odpadkov je v začetnih fazah načrtovanja, saj Vlada RS za postavitev objektov še ni podelila koncesij. Načrtovan je objekt širšega regijskega pomena za severovzhodno Slovenijo. Po sedanjih načrtih gre za objekt z zmogljivostjo okrog 45.000 ton gorljivih odpadkov letno.

Z energijsko izrabo lastnih nereciklabilnih odpadkov bi zmanjšali odvisnost od uvoženih fosilnih energentov (zemeljski plin in kurilno olje) ter povečali energetsko samozadostnost daljinskega ogrevanja na 60 odstotkov. Nižja cena energenta bi se odražala tudi na nižjih stroških položnic za daljinsko ogrevanje.

Sončne elektrarne na javnih objektih

MO Maribor bo v sodelovanju s podjetjem Energija in okolje (v 100-odstotni lasti Energetike Maribor) s projektom samooskrbne sončne elektrarne prispevala k uvajanju obnovljivih virov energije na funkcionalnih površinah in objektih javnih zgradb v mestu. S tem bomo pripomogli k energetski samooskrbi z električno energijo na območju MO Maribor z minimalnimi posegi v naravo.

Za izboljšanje energetske neodvisnosti, ob sočasnem uvajanju obnovljivih virov energije, bomo na uporabne površine in zgradbe MO Maribor, ki so trenutno neizkoriščene, umestili sončne elektrarne. Cilj je proizvodnja električne energije za lastno rabo, s čimer bomo zmanjšali strošek električne energije občinskih zgradb in se približali k energetski samozadostnosti mesta. 

10 praktičnih nasvetov za učinkovito rabo toplotne energije

Za vas smo pripravili priporočila in informacije za znižanje stroškov ogrevanja.
Preverite praktične nasvete za varčno, udobno in učinkovito porabo toplotne energije.

Niste dobili vseh odgovorov? Pišite nam.